FAQ

THERAPIE

Therapie is een proces waar je samen met een therapeut kijkt naar vragen, problemen en/of  klachten die je ervaart. Er wordt bekeken waar de klachten/ problemen vandaan komen en wat ze in stand houdt.

Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan doen om problemen en klachten te verminderen. Er wordt ook een plan gemaakt waarin wordt beschreven waar in de therapie aandacht aan besteed gaat worden om de klachten en problemen te verminderen.  Er wordt gepoogd de therapie zo kort mogelijk te doen duren. Indien de therapie wat langer duurt wordt er regelmatig tussentijds geëvalueerd. Zo nodig wordt het therapie plan bijgesteld. Indien nodig wordt er met andere medici of therapeuten uit naastliggende beroepssoorten samengewerkt.

Zie ook: Therapie

EMDR therapie is een methode die oorspronkelijk gebruikt werd om mensen snel van de nare gevolgen van traumatische ervaringen af te helpen. De methode wordt inmiddels veel breder ingezet: bij angsten, bij fobieën, bij gevolgen van langdurige traumatische ervaringen (zoals mishandeling, misbruik en verwaarlozing). De laatste ervaringen zorgen vaak voor veel onzekerheid, een laag zelfbeeld en negatieve en soms destructieve gedragingen en gedachten. EMDR therapie is wetenschappelijk bewezen een efficiënte en snellere methode om met dergelijke problemen te werken.

Zie ook: EMDR en Therapie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat therapie valt en staat bij de goede vertrouwensrelatie en de “klik” tussen therapeut en cliënt. Heb je niet het gevoel op de goede plek te zitten, begin er dan niet aan en zoek verder!

Daarnaast werkt therapie omdat er bepaalde methoden en technieken goed werken bij bepaalde klachten of symptomen. Daarnaast is het van belang dat de cliënt duidelijke doelen heeft en die nastreeft, en een actieve houding wil aannemen in zijn eigen proces. Als dit moeilijk is wordt de cliënt geholpen dit te ontwikkelen en struikelblokken te overwinnen.

Therapie werkt ook als je bereid bent eerlijk te zijn tegen jezelf en in je eigen spiegel te kijken, hoe moeilijk dat soms ook is. Ook daar krijg je steun, hulp en vertrouwen bij van de therapeut.

Per 1 april 2016 zijn alle praktijken verplicht hun wachttijd te publiceren op de website van de praktijk. Aangezien dit geen eenduidige zaak is, is het moeilijk precies het aantal dagen of weken aan te geven. Hierbij speelt bijvoorbeeld een rol: de aard van de klacht, de aard van de behandeling (sommige duren langer dan andere).

Op dit moment is de wachttijd langer dan 4 weken en sluit Moving Balance dus de wachtlijst. Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose zijn de wachttijden:
Intake: > 5 maanden
Behandeling: > 6 maanden

Je kunt altijd contact opnemen met de praktijk voor precieze inschatting.

Je kunt wel met de praktijk contact opnemen voor informatie over samenwerking met andere praktijken die op ongeveer gelijke wijze werken en mogelijk eerder plek hebben. Ook kun je kijken op www.samenwerkendepsychologenleiden.nl voor collega psychologen met een zelfstandige praktijk.

Wanneer je de wachttijd bij collega praktijken te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer je overweegt om in therapie te gaan doe je onderzoek op internet naar therapeuten (bekijk en vergelijk websites) of ga je bij je huisarts te rade. Some hoor je goede verslagen van bekenden. Je meldt je aan via telefoon of email. Via de telefoon wordt het eerste contact gelegd. Je vertelt beknopt over je vragen en er worden wat praktische zaken doorgenomen (verzekering etc.). Daarna wordt een afspraak gemaakt. Moving Balance probeert rekening te houden met je beschikbare tijden gedurende de week.
Tijdens de eerste afspraak (intake) wordt besloten (van beide kanten) of er een goede basis is om verder te gaan: is er voldoende vertrouwen van de client t.o.v. de therapeut (ofwel: een “klik”) en is er voldoende deskundigheid in huis bij de therapeut?

Als er van beide kanten groen licht is worden er afspraken gemaakt, er wordt een plan opgesteld ( het zogeheten behandelplan) en er worden afspraken over tussentijdse evaluaties gemaakt. Er wordt ook besproken hoe de behandeling zal verlopen en welke therapie methoden of technieken gebruikt zullen worden.

Indien de client van mening is dat de vragen voldoende beantwoord zijn / de problemen voldoende opgelost wordt overlegd over hoe er beeindigd gaat worden. Er kan een laatste evaluerend gesprek zijn, er kan een traject van langzame afbouw op zijn plaats zijn (rustig wennen aan “terug op eigen benen”) en er kan overlegd worden over een terug kom gesprek na langere tijd. Alles gebeurt in goed overleg met de therapeut.

Het is gebruikelijk de huisarts op de hoogte te stellen van het traject. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen met toestemming van de client.

Email of telefonisch contact is bijna altijd mogelijk tussentijds. We spreken hier tijdens de sessies iets over af of je geeft de behoefte aan via de mail of telefoon. Er wordt altijd zo snel mogelijk gereageerd. Bij uitzondering ook ‘s avonds of in het weekend indien dit echt noodzakelijk is.

VERZEKERINGEN EN VERGOEDINGEN

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuw bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Ten eerste betekent dit dat het tarief gebaseerd is op de zorgprestatie, en afhankelijk is van het soort consult (diagnostiek, behandeling, intercollegiaal overleg), de duur (in minuten), de setting (vrijgevestigden vallen onder ‘ambulant’) en het beroep van de behandelaar (in mijn geval: GZ-psycholoog). Ten tweede betekent dit dat na de intake en diagnostiekfase een zorgvraagtypering wordt vastgesteld op basis van de ernst van de problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst (de HoNOS+). De zorgvraagtypering ligt waarschijnlijk tussen de 1-8 en geeft informatie over de verwachte intensiteit en duur van de behandeling. Wij zijn verplicht de zorgvraagtypering op de factuur te vermelden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan wordt in overleg met u opgesteld op basis van de diagnose, de zorgvraagtypering en uw zorgvraag.

Voor 2022 worden de volgendetarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geadviseerd. Hieronder volgt een overzicht van de geldende NZa-tarieven voor het jaar 2022 van de meest voorkomende zorgprestaties. Verzekeraars vergoeden hiervan over het algemeen een percentage hiervan aan de zorgverlener rechtstreeks (in geval van contract) of aan de client (in geval van geen contract tussen de zorgverlener en de verzekering).

Intakegesprek (45 minuten)
Individueel diagnostiekconsult (60 minuten)
Individueel behandelconsult (45 minuten)
Individueel behandelconsult (60 minuten)
Individueel behandelconsult (90 minuten)
Intercollegiaal overleg (>15 minuten)
€ 151,07
€ 173,40
€ 151,07
€ 173,40
€ 229,30 (in geval van EMDR sessie)
€ 71,88

Dit jaar heeft Moving Balance maar met sommige verzekeraars contracten afgesloten:

 • ONVZ
 • ASR
 • DITZO
 • DSW
 • ZenZ
 • Zilveren Kruis (waaronder: Pro Life Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen N.V, FBTO Zorgverzekeringen N.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

Dit is besloten op basis van de inhoud van de contracten. Daarnaast werk ik dus met de meeste verzekeraars samen op basis van contractvrij werken. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl Op deze website is een overzicht te vinden van de vergoedingen per zorgverzekeraar in het geval van een behandeling door een verzekering waar Moving Balance geen contract mee heeft.
Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. De vergoeding verschilt namelijk er zorgverzekeraar en per polis. Met een restitutiepolis bent u vrij in uw keuze van psycholoog en krijgt u doorgaans een hogere vergoeding dan wanneer u een naturapolis heeft. De zorgverzekeraar verrekent uw vergoeding altijd eerst met uw eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico in de zorg minimaal € 385,00 (of hoger, indien u dit hebt ingesteld).

In elk geval is een verwijsbrief van de huisarts nodig; deze moet gedateerd zijn vóór de datum van het intakegesprek. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSM-5. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Indien Moving Balance een contract heeft met uw verzekering gaat uw factuur rechtstreeks naar de verzekering via het gecodeerde electronische systeem. Indien Moving Balance geen contract heeft met uw verzekering krijgt u eenmaal per 6 weken een factuur, die u eerst zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een anders gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor het aantal consulten. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om in therapie te gaan zonder vergoeding door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst of als uw werkgever de kosten betaalt. Ook als er geen sprake is van een DSM-5 diagnose worden de consulten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat de kosten wel door uw aanvullende verzekering worden gedekt; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor consulten zelfbetaler (m.i.v. 1-1-2023):

Intakegesprek (60 minuten)
Individueel diagnostiek consult (50 tot 60 minuten)
Individueel behandelconsult (50 minuten)
Individueel behandelconsult (90 minuten, bv. i.g.v. EMDR
Relatiegesprek (60 minuten)
Relatiegesprek (90 minuten)
Schriftelijke rapportage aan bedrijfs- of verzekeringsarts
€ 125,00
€ 150,00
€ 125,00
€ 220,00
€ 145,00
€ 220,00
€ 95,00

Elke 6 weken ontvangt u een factuur die u binnen 2 weken dient te voldoen.

In geval van afmelding van een afspraak
Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt dag en nacht, ook in het weekend, inspreken: 06 – 49115682 of een whatsapp bericht sturen. Zonder annulering wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

N.B. Internationale verzekeringen hanteren verschillende tarieven alsook verschillende lengtes van behandeltrajecten. Het is handig altijd van te voren te overleggen met de verzekering en Moving Balance, zodat er vanaf het begin duidelijkheid is over de financiele vergoeding / tegemoetkoming en het maximum aantal sessies.

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Indien je eerder dan 24 uur van te voren annuleert via telefoon, sms of mail worden geen kosten in rekening gebracht. Indien je korter dan 24 uur van tevoren annuleert worden de volledige kosten in rekening gebracht. Alleen in uitzonderingssituaties wordt korting gegeven of niet gedeclareerd.

Wanneer de afspraak makkelijk verzet kan worden (van beide kanten) worden geen kosten gedeclareerd. Soms is er ook een mogelijkheid een gedeelte van de gemiste consult tijd in te halen.

PRAKTISCHE ZAKEN EN PRIVACY

De zonnige praktijk is gevestigd in een sfeervol pand aan de Hoge Rijndijk in Leiden.

U bereikt de praktijk gemakkelijk met openbaar vervoer (bushalte recht tegenover de praktijk), met de auto (in parkeervrije zone) en met de fiets (fiets kan in de voortuin van het pand geparkeerd worden). U gebruikt altijd de ouderwetse trekbel onder bordje Moving Balance.

De reistijd vanuit Leiden centrum is ongeveer 5 minuten per fiets, auto of bus, afhankelijk van het tijdstip van de dag. De praktijk is goed bereikbaar vanaf station CS en station Leiden Lammenschans.
De praktijk ligt aan een uitvalsweg vanuit het centrum naar de A4. Vanaf de afslag A4 is de reistijd ongeveer 3 à 10 minuten, afhankelijk van het tijdstip van de dag .

U kunt via Google Maps uw route bepalen naar de Hoge Rijndijk 198, 2314 AJ in Leiden. De Hoge Rijndijk is de uitvalsweg vanuit Leiden en Leiderdorp richting de A4.

Parkeren

U kunt overdag praktisch altijd (gratis!) voor de deur parkeren, met een maximum van 30 meter afstand. ’s Avonds is het soms iets drukker, u moet dan rekenen op een loopafstand van maximaal 200 meter. Indien de parkeerplekken aan de Hoge Rijndijk bezet zijn is er altijd plaats in de zijstraatjes.

OV

Met het OV is de praktijk zeer goed bereikbaar. Vlak bij de praktijk is een bushalte waar verschillende bussen per uur stoppen:

1:      vanaf Leiden Centraal, L. centrum, L. Lammenschans Katwijk en Leiderdorp
2:      vanaf Leiden Centraal, L. centrum, L. Lammenschans Noordwijk en Leiderdorp
169: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude en Alphen aan den Rijn
182: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude en Alphen aan den Rijn
187: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude, Boskoop en Gouda

( zie voor tijden: www.9292.nl )

Openingstijden:

 • dinsdag van 9:30 – 19:00 uur
 • woensdag van 9:30 – 20.00 uur
 • donderdag van 9:30 – 20.00 uur
 • vrijdag van 9:30 – 18.00 uur

Indien u de psycholoog zelf wilt spreken spreekt u in op vaste of mobiele telefoon of stuurt u een mail, dan wordt er een telefonische afspraak gemaakt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Moving Balance om er expliciet zorg voor te dragen dat het zich houdt aan de voorwaarden van de AVG met betrekking tot het registreren en behouden van alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, en dat de verwerkings-en ,toegangscontrole- en beveiligingsprotocollen geïnstalleerd zijn die gebruik (verwerking) en toegang tot persoonlijke gegevens beschermen.

Klik hier om de Privacy Verklaring te downloaden.

Wettelijk is de psycholoog verplicht een zogenaamd dossier samen te stellen. Hierin zitten brieven zoals verwijsbrieven, overleg met instanties, toestemmingsformulieren van de client betreffende communicatie met derden en toegezonden verslagen van eventuele andere hulpverleners. In het dossier worden ook behandelplan en tussentijdse evaluaties bewaard. Daarnaast wordt van elk therapie gesprek en tussentijdse telefonische contacten verslag geschreven en bewaard in het dossier. Ook email contact wordt bewaard.

Er wordt nooit op welke wijze dan ook over de cliënt gecommuniceerd met derden (wet op de geheimhoudingsplicht) zonder op papier ondertekende toestemming van de cliënt.

Uw gegevens worden verplicht 20 jaar bewaard (wetgeving medische verslaglegging). Dit is o.a. handig mocht u een aantal jaar later eens terug willen komen met een nieuwe vraag. Indien u dit niet wilt kunt u een verzoek vernietiging persoonsgegevens en dossier indienen. Dit moet door psycholoog en cliënt ondertekend worden en wordt bewaard. Daarna wordt uw dossier vernietigd.

De gegevens worden verplicht bewaard “achter slot en grendel”. Behalve de psycholoog heeft niemand toegang tot de gegevens, tenzij de cliënt dit wenst en schriftelijk vaststelt.

Een privacy verklaring waarborgt de privacy van de client volgens vastgestelde regels. De privacy verklaring is opgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Voordelen van een ondertekende privacy verklaring zijn onder andere:

 • De zorgverzekeraar kan geen diagnose gegevens opvragen.
 • De clientgegevens worden niet doorgegeven aan DIS
 • De client maakt geen gebruik van ROM

Om hier gebruik van te maken ondertekenen client en psycholoog samen de privacy verklaring in drievoud. Een verklaring is voor de client, een gaat in het dossier van de client bij de psycholoog en een wordt opgestuurd naar de verzekering van de client.

Andere vraag? Stuur een e-mail

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 6 maanden
Behandeling: > 7 maanden


Facebook

Zorgverzekering